<
Retour à la liste

Verkrijging van een verlaagd tarief van schenkings- of successierechten in het kader van de overdracht van een onderneming

Op basis van een aanvraag kan de overdracht van een onderneming (of landbouwgrond) om niet, door schenking of door vererving, aan het 0%-tarief worden onderworpen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Doelpubliek – Details

Schenkers, legatarissen of erfgenamen die schenkings- of successierechten verschuldigd zijn in geval van een bedrijfsoverdracht.

Voordelen

Vermindering (0%-tarief) van schenkings- of successierechten onder bepaalde voorwaarden.- – – – – – – READ MORE – – – – – – – 

Procedure

Wanneer?

De burger dient zijn aanvraag voor het 0%-tarief met behulp van het daartoe bestemde formulier in bij de bevoegde dienst (zie hieronder).

Na onderzoek van de aanvraag ontvangt de aanvrager een bewijs van toekenning of weigering.

Aan het einde van de periode van vijf jaar vanaf de datum van overlijden of de schenkingsakte moeten de begunstigden van het 0%-tarief een aanvraagformulier toezenden om de toekenning van het verlaagde tarief te bevestigen. Anders zijn er schenkings- of successierechten verschuldigd.

Voorwaarden

De voorwaarden voor toekenning zijn met name dat :

De overdracht moet betrekking hebben op :

  • een onderneming geëxploiteerd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon of effecten (of vorderingen) van een vennootschap die op de dag van de schenking of het overlijden een nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouw- of bosbouwactiviteit uitoefent. Het kan ook een vrij beroep of een kantoor zijn;
  • een bedrijf dat arbeidskrachten in dienst heeft (op contractbasis of als zelfstandige)

De schenker of de overledene moet in Wallonië gedomicilieerd zijn.

In geval van overdracht van landbouwgrond gelden specifieke voorwaarden.

Om de toekenning van het 0%-tarief te bevestigen, moeten de opvolgers ervoor zorgen dat :

  • de onderneming zet een in aanmerking komende activiteit voort gedurende ten minste vijf jaar na de datum van de schenking of het overlijden;
  • de onderneming handhaaft het totale aantal werknemers op 75% van de oorspronkelijke personeelsbezetting (gemiddelde over 5 jaar);
  • de belegde activa of het maatschappelijk kapitaal gedurende de vijf jaar niet afnemen.

Bron