<
Retour à la liste

Minister Van Peteghem neemt pakket fiscale maatregelen voor meer rechtvaardigheid, rechtszekerheid en duurzaamheid

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem neemt in het kader van de Programmawet verschillende fiscale maatregelen die zorgen voor meer rechtvaardigheid, rechtszekerheid en duurzaamheid. 

Hervorming fiscale behandeling van expats

Heel wat Europese landen hebben een fiscaal uitzonderingsstelsel dat erop gericht is gekwalificeerd personeel vanuit het buitenland aan te trekken. Het is dan ook belangrijk dat ook België zorgt voor een aantrekkelijk en modern wettelijk stelsel voor buitenlandse investeerders. Het huidige systeem was echter aan vernieuwing toe. Het was niet enkel onbeperkt in de tijd toepasbaar, maar zorgde er ook voor dat heel wat expats zich in een statuut van fiscale staatsloosheid bevonden. Zo betaalden ze geen belastingen in België, maar ook niet in hun land van herkomst.

Minister Van Peteghem hervormt nu de bestaande fiscale regeling. Het regime wordt beperkt tot expats die minstens 75.000 euro verdienen en zal nog maar vijf jaar geldig zijn, eenmalig te verlengen met drie jaar. Werkgevers zullen een expat nog een forfaitaire kostenvergoeding van 30 procent bovenop zijn loon kunnen betalen, met een maximum van 90.000 euro. Zo wordt het systeem rechtvaardiger en meer rechtszeker zonder onze concurrentiepositie te raken.

Een tweede belastingvermindering voor kinderopvang op jaar tijd

De coronacrisis toonde eens te meer aan dat de combinatie werk en privé geen evidentie is voor veel gezinnen. Iedereen is op zoek naar evenwicht en we willen onze gezinnen in die zoektocht ten volle ondersteunen. Om die reden verhoogt Minister Van Peteghem de fiscale aftrek voor kinderopvang voor een tweede keer in een jaar tijd. Het bedrag gaat nu van 13 tot 14 euro per dag en per kind.

Versterken van tax shelter voor start-ups en scale-ups

Start-ups en scale-ups zijn van groot belang voor een duurzame groei van onze economie. Toch is het voor deze ondernemingen vaak moeilijk om kapitaal te verkrijgen, ook al hebben ze een waardevol bedrijfsmodel en groeiperspectieven. Om deze ondernemingen te ondersteunen in hun zoektocht naar financiering wordt de tax shelter voor start-ups en scale-ups versterkt. Investeerders in kunnen zo onder bepaalde voorwaarden van een belastingvermindering genieten.

Minister Van Peteghem verhoogt daarom het maximumbedrag dat een start-up kan ophalen van 250.000 euro naar 500.000 euro. Het maximumbedrag dat een scale-up kan ophalen wordt dan weer opgetrokken van 500.000 euro naar 1 miljoen euro.

Verhoging fiscaal voordelige overuren in de bouwsector

De bouwsector wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen, waaronder een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Dit terwijl we de sector meer dan ooit nodig hebben om de duurzame transitie te realiseren, denk maar aan de vele honderdduizenden woningen die op een renovatie wachten. In ons land. Om hierop te kunnen inspelen, zal een grotere vraag naar geschoolde arbeidskrachten het logische gevolg zijn. Minister Van Peteghem verhoogt het aantal fiscaal voordelige overuren

  • in de bouwsector in het algemeen van 180 naar 220 uren;
  • En van 180 naar 280 uren voor werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die wegenwerken of spoorwegwerken verrichten (met uitsluiting van het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels) en aan wie de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of ’s nachts te werken.

Met deze maatregelen komt de Minister tegemoet aan de vraag van de sociale partners in het Paritair comité voor het bouwbedrijf.

Beschermen van eerlijke concurrentie in logiessector

De laatste jaren is er een enorme toename van gemeubelde logies in combinatie met een aantal bijkomende diensten en ondervindt de hotelsector zeer zware concurrentie. Vaak liggen de inkomsten die deze verhuurders hiermee verwerven onder 25.000 euro per jaar. Als zij geen andere economische activiteit uitoefenen, kunnen zij vandaag opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Minister Van Peteghem maakt nu een einde aan de oneerlijke concurrentie ten opzichte van de hotelsector. Zo kunnen verhuurders van gemeubelde kamers met extra bijkomende diensten, zoals bed – en badlinnen, ontbijt, dagelijkse schoonmaak, niet langer kiezen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. De verhuurders die per jaar maximaal 6.390 euro huurinkomsten ontvangen, kunnen wel genieten van de fiscale gunstregeling inzake deeleconomie.

Graduele vermindering voordeel professionele diesel

Sinds 2004 bestaat er in België een fiscaal voordeel voor diesel gebruikt in de transportsector. Concreet worden de volledige accijnzen betaald aan de pomp (zo’n 60 cent per liter), maar hiervan wordt 24,7 cent per liter terugbetaald. In het regeerakkoord staat duidelijk dat deze regering het gebruik van fossiele brandstoffen wil ontmoedigen. Ook in het kader van het nationaal energie- en klimaatplan werd de ambitie opgenomen om een einde te maken aan federale subsidies aan fossiele brandstoffen. Het is dan ook logisch dat we bestaande fiscale voordelen afbouwen.

Maar het systeem wordt niet zomaar van de ene op de andere dag afgeschaft. Minister Van Peteghem is zich ervan bewust dat dit voordeel belangrijk is voor de competitiviteit van onze transportsector. Het gaat dus om een graduele vermindering van het voordeel, waarmee we het signaal willen geven dat voordelen voor fossiele subsidies zullen worden afgebouwd. Maar we geven de sector ook de tijd om zich aan te passen.

Hervorming van de energiefactuur

Minister Van Peteghem zorgt samen met de Minister van Energie voor een hervorming van de energiefactuur. Door het geheel aan federale heffingen om te vormen tot één accijns, creëren we een instrument waarmee de overheid de prijs meer kan sturen. Zo zullen grote schommelingen in de elektriciteitsprijs kunnen worden afgevlakt en komen burgers en ondernemingen niet voor verrassingen te staan.

De hervorming van de heffingen op energiefactuur naar accijnzen volgend jaar betekent voor de gezinnen dat een geplande verhoging van 30 euro per gezin wordt vermeden. Daarnaast is deze hervorming de noodzakelijke basis voor de invoering van de energienorm, waarbij de Belgische energieprijzen op peil worden gehouden om onze concurrentiepositie ten opzichte van onze buurlanden niet te ondermijnen.