<
Retour à la liste

Help, uw zaak wordt getroffen door wateroverlast!

Wat te doen na de zondvloed?

Wateroverlast zorgt steevast voor heel wat problemen. Wat als het u overkomt? Hierbij enkele praktische tips om de gevolgen van een zondvloed zo goed mogelijk te doorstaan.

Voorkomen is beter dan… verzuipen

Een overstroming komt niet altijd als een dief in de nacht. Onheilsboodschappen over aanhoudende regen, stijgende rivieren en verzwakkende dijken… kan u maar beter ernstig nemen. Blijven hopen dat u op het nippertje aan een catastrofe ontsnapt is menselijk en gezond. Maar dat mag u er niet van weerhouden op het ergste voorbereid te zijn.

Tracht zoveel mogelijk waardevolle spullen preventief naar hoger gelegen gebieden te evacueren (verdieping, zolder…). De moeite die dit kost, valt veelal in het niets bij de schade die u riskeert. In uw bedrijf is zo’n preventie evacuatie wellicht niet evident, al was het maar omdat u niet zomaar uw activiteiten kan stilleggen. Maar breng in ieder geval uw administratie zoveel mogelijk in veiligheid, uw verzekeringspolissen op kop, zodat u ze nadien niet in het water moet gaan zoeken.

Informeer eventueel al even bij uw verzekeringsmakelaar naar wat te doen als… Neem foto’s van uw installaties… vóór de ramp, zodat u de oorspronkelijke staat van uw goederen nadien kan aantonen.

Wanneer u in het water staat

Schakel meteen de elektriciteit uit (voor zover die nog niet automatisch zou zijn afgesprongen), om kortsluitingen met mogelijk nog meer schade én elektrocutiegevaar te voorkomen. Red wat er te redden valt, maar volg tegelijk de instructies van de hulpdiensten, ook wanneer die – misschien tegen wil en dank – overgaan tot een (gedwongen) evacuatie. Alle goederen zijn in principe vervangbaar, een mensenleven niet.

Wanneer het water is weggetrokken

Maak zoveel mogelijk foto’s van de geleden schade, vooraleer u aan de schoonmaak begint. Die foto’s zijn essentiële bewijsstukken bij uw schadedossier voor de verzekering en eventueel voor het rampenfonds, wanneer de wateroverlast als ‘ramp’ wordt erkend. Is uw elektriciteitsinstallatie door het water getroffen, schakel ze dan nooit terug in zonder een grondige controle vooraf door een vakman. Bij een kortsluiting riskeert u immers nog eens bijkomende schade (brand, extra toestellen defect…).

Ruikt u verdachte geuren (mazout, gas…), verlaat dan meteen uw woning of bedrijf en verwittig de hulpdiensten. Veel goede moed bij de schoonmaak.

Wat betaalt de verzekering?

Alle brandverzekeringscontracten die panden en andere ‘eenvoudige risico’s’ (zie uw verzekeringspolis) dekken, bevatten verplicht een waarborg tegen natuurrampen, waaronder overstromingen. Uw verzekeraar staat dus in voor de vergoeding van de geleden schade. Wel kan de zogenaamde ‘franchise’ (het eigen risico) hier een stuk hoger liggen dan in andere schadegevallen. De schadevergoeding omvat zowel herstellings-/vervangingskosten als de kosten voor onderdak en andere noodzakelijke tegemoetkomingen.

En het rampenfonds?

Ook na de verplichte natuurrampendekking in de brandverzekeringspolissen, blijft het Rampenfonds bestaan. U kan er vergoedingen aanvragen voor de geleden schade die volgens de verzekeringspolis niet onder ‘eenvoudige risico’s’ valt. Voorwaarde voor een tussenkomst van het rampenfonds is de officiële erkenning van de wateroverlast als ‘ramp’. De tegemoetkoming is overigens veelal beperkt en laat dikwijls lang op zich wachten. Maar uiteraard is elke steun welkom.

Meer informatie over tegemoetkomingen van het Rampenfonds kan u hier lezen.

Welke fiscale en sociale tegemoetkomingen?

Een overstroming van uw bedrijf staat meestal gelijk met een zware financiële aderlating, alle vergoedingen door de verzekering, rampenfonds… ten spijt. Omdat lang niet alle bedrijven een dergelijke zware tegenslag zomaar kunnen overbruggen, voorziet de overheid in een aantal gevallen fiscale en sociale gunstmaatregelen.

Zo kan u bij moeilijkheden om uw belastingen te vereffenen soms vrijstelling krijgen van nalatigheidintresten op uw laattijdige betalingen. In geval van overmacht kan onder zeer strikte voorwaarden ook betalingsuitstel worden bekomen van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ. Voor uw persoonlijke sociale bijdragen als zelfstandige is een afbetalingsplan vaak te verkiezen boven een vrijstelling (Bij een afbetalingsplan stelt u uw pensioenrechten veilig.).

Ga er echter nooit zomaar van uit dat deze tussenkomsten ‘verworven’ zijn omdat u slachtoffer was van een ramp. Neem zelf zo vlug mogelijk contact op met de bevoegde instanties en maak duidelijke, schriftelijke akkoorden.

Een overzicht van alle mogelijkheden kan u hier downloaden.

Wat met al die beschadigde goederen?

Die mag u aan verminderde prijzen, desnoods met verlies, van de hand doen, volgens de geldende wettelijke bepalingen inzake uitverkopen. Dat betekent onder meer dat u, evenmin voor deze als voor andere goederen, prijsverminderingen mag aankondigen tijdens de sperperiode, voorafgaand aan de solden.

Bron