<
Retour à la liste

Een loonbonus om de collectieve inspanningen van uw werknemers in tijden van corona te belonen?

Voor de loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) geldt een voordelige sociale en fiscale behandeling.  Hierdoor heeft de loonbonus een comfortabele plaats verworven tussen de voordelen die werkgevers aan hun werknemers toekennen om hen te belonen.

Als uw onderneming, ondanks de coronacrisis, goede resultaten kan voorleggen, kan de loonbonus een ideaal middel zijn om uw werknemers te belonen.

Wilt u ook een loonbonusplan opzetten binnen uw onderneming en de eerste zes maanden van 2022 als referteperiode hanteren? Dan moet u vóór 28 februari stappen ondernemen!

Maximumbedrag voor 2022

De aan de werknemers toegekende bonus mag per werknemer niet meer bedragen dan 3.558 euro op sociaal vlak en 3.094 euro op fiscaal vlak. Indien deze bedragen overschreden worden, zal het verschil als loon beschouwd worden en dus onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Collectieve resultaten, meetbare en verifieerbare doelstellingen

De toekenning van de loonbonus moet gekoppeld zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, en dit op basis van objectieve criteria.

Wordt bijvoorbeeld niet als een collectief objectief beschouwd, het objectief dat alle werknemers moeten slagen voor een bepaalde test.  Om dat objectief te bereiken moet immers elke individuele werknemer slagen voor de test, waardoor het een objectief is dat gelinkt is aan de individuele resultaten van de werknemer.

Het toegekende voordeel moet bovendien afhangen van de verwezenlijking van duidelijke, transparante, meetbare en verifieerbare doelstellingen

Wordt bijvoorbeeld niet als een meetbaar en verifieerbare doelstelling beschouwd, het objectief dat een bepaalde klantentevredenheidsgraad gehaald moet worden zonder te preciseren hoe deze tevredenheidsgraad berekend zal worden.

Ten slotte zijn ook die doelstellingen uitgesloten waarvan de realisatie kennelijk zeker is op het moment waarop het plan wordt opgesteld. Als u een stijging van de omzet als doelstelling kiest, stelt de FOD WASO dat het beter is om met het jaar 2019 te vergelijken. Een vergelijking met 2020 of 2021 zou de doelstelling in sommige gevallen te makkelijk haalbaar maken.

Toekenningsplan met verplichte vermeldingen

Om deze alternatieve beloningsvorm te kunnen toepassen, moet de werkgever een plan tot toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen opstellen. Dat plan moet een aantal gegevens bevatten, waaronder:

  • De doelgroep
  • De doelstellingen
  • De referteperiode en de geldigheidsduur van het plan
  • De voordelen, de berekening, het tijdstip en de modaliteiten van betaling
  • De opvolgings- en controleprocedure (deze wordt vaak vergeten of berust niet op objectieve criteria)
  • Enz.

Referteperiode 

In het toekenningsplan moet een referteperiode worden vermeld waarbinnen de doelstellingen moeten worden behaald. De referteperiode moet ten minste 3 maanden bedragen en mag samenvallen met het kalenderjaar of met het boekjaar.

Opgelet:  de loonbonusplannen waarvan de referteperiode overeenstemt met de eerste zes maanden van  2022 moeten uiterlijk op 28 februari 2022 worden neergelegd. Opgelet, het is de datum van ontvangst van het dossier door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is, waarmee rekening wordt gehouden.

Let er bovendien op dat de werknemers over de volledige referteperiode moeten beschikken om hun objectieven te behalen. Zo werd een plan afgekeurd waarin formeel gezien wel een referteperiode van een jaar werd opgenomen maar waarin gepreciseerd werd dat alle facturen binnen de 15 dagen behandeld moesten worden. Door dit te doen, wordt de referteperiode in de praktijk immers op 15 dagen vastgesteld.

Wat als u reeds winstpremies toekent ?

Een ander interessant voordeel zijn de winstpremies (identiek en gecategoriseerd), die de werknemers toelaten om deel te nemen aan de winst van de onderneming. Deze premies kennen ook een gunstige (para)fiscale behandeling.

De toekenning van winstpremies sluit niet uit dat een loonbonusplan kan worden ingevoerd, gericht op het behalen van andere collectieve doelstellingen dan het behalen van een bepaalde ‘winst’ : het verminderen van het aantal arbeidsongevallen of afwezigheidsdagen, het behalen van een bepaald niveau van klantentevredenheid, het behalen van een ISO-certificaat, …

Bron